සමාජ මාධ්‍ය විශේෂ මෙහෙයුම් ඒකකය

සමාජ මාධ්‍ය විශේෂ මෙහෙයුම් ඒකකය

වෛරී ප්‍රකාශනයන්ට නිර්මාණාත්මකව ප්‍රතිවිරුද්ධ වන අන්තර්ගතයන් නිර්මාණය කිරීම සහ එක්වූ අනන්‍යතාවයක් ප්‍රවර්ධනය කරන අන්තර්ගතයන් නිර්මාණය කිරීම සඳහා දිවයින පුරා සිටින දක්ෂ අන්තර්ගත නිර්මාණකරුවන් එක් කිරීම.