දෙපාර්තමේන්තු

Counter Hate Unit

ස්වේච්ඡා සේවකයන් 200+ කට වැඩි පිරිසකගේ සහාය ඇතිව අන්තර්ජාලය හරහා වෛරී කතා සහ ලිංගික අන්තර්ගතයන් මැඩපැවැත්වීමේ මුලපිරීමකි.

වැඩි විස්තර

සමාජ මාධ්‍ය විශේෂ මෙහෙයුම් ඒකකය

වෛරී ප්‍රකාශනයන්ට නිර්මාණාත්මකව ප්‍රතිවිරුද්ධ වන අන්තර්ගතයන් නිර්මාණය කිරීම සහ එක්වූ අනන්‍යතාවයක් ප්‍රවර්ධනය කරන අන්තර්ගතයන් නිර්මාණය කිරීම සඳහා දිවයින පුරා සිටින දක්ෂ අන්තර්ගත නිර්මාණකරුවන් එක් කිරීම.

වැඩි විස්තර

තිරසාර මුලපිරීම

වැඩි විස්තර

එක්වෙමු ලංකා ළමා අංශය

HOPE for “Our Sri Lanka” – Inspiring, Connecting and Equipping children to be Agents of Change for Peace.

වැඩි විස්තර