මෙම අයදුම්පත ඉංග්‍රීසි හෝ දෙමළ භාෂාවෙන් බලන්න

ප්‍රදාන සඳහා අයදුම් කිරීම

ශ්‍රී ලංකාවේ හා මාලදිවයින්හි එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයේ අනුග්‍රහයෙන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන කුඩා හා විශේෂ අරමුදල් ප්‍රදාන වැඩසටහන සඳහා අයදුම් කිරිමට සියලුම සිවිල් සමාජ සංවිධාන, රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සහ උනන්දුවක් දක්වන තනි පුද්ගලයින්ට ආරාධනා කරනු ලැබේ!

වැඩි විස්තර සඳහා grants@srilankaunites.org හෝ jithendrigomes9@gmail.com වෙතින් විමසීම් කල හැක.