சமூக ஊடக சிறப்பு செயல்பாட்டு பிரிவு

சமூக ஊடக சிறப்பு செயல்பாட்டு பிரிவு

வெறுக்கத்தக்க பேச்சை ஆக்கப்பூர்வமாக எதிர்க்கும் உள்ளடக்கத்தை உருவாக்கும் நோக்கத்திற்காக தீவு முழுவதிலுமிருந்து திறமையான உள்ளடக்க படைப்பாளர்களை ஒன்றிணைத்தல்.